Boala de reflux gastroesofagian: managementul contemporan
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1250 38
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-05 15:34
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Sergiu, ŞIPITCO, Natalia, GLADUN, Nicolae, GARABA, Alecu, GABUJA, Dorel, POSTU, Nicolai. Boala de reflux gastroesofagian: managementul contemporan. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2011, nr. 3(31), pp. 84-87. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011

Boala de reflux gastroesofagian: managementul contemporan

Pag. 84-87

Ungureanu Sergiu, Şipitco Natalia, Gladun Nicolae, Garaba Alecu, Gabuja Dorel, Postu Nicolai
 
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Boala de refl ux gastroesofagian (BRGE) constituie actualmente obiectul unei atenţii deosebite din partea clinicienilor, motivate de incidenţa globală înaltă de 5-10% la populaţia examinată. Într-un termen de 10 ani (2000-2010), în clinica de chirurgie a FEC MF au fost trataţi 230 de pacienţi cu BRGE. Tratamentul conservator s-a aplicat la 200 de pacienţi din lotul de studiu. S-a constatat că recidiva refl uxului gastroesofagian, după o lună de la fi nisarea tratamentului conservator, a avut loc în 30% din cazuri, peste 6 luni – în 80% cazuri. Rezolvarea radicală a BRGE se obţine cu ajutorul tratamentului chirurgical, cu rezultate la distanţă bune şi foarte bune în peste 80-90% cazuri. Concluzii. În lipsa unui efect durabil, tratamentul medicamentos poate fi apreciat ca o măsură de pregătire preoperatorie. Implementarea tehnicii endoscopice a lărgit semnifi cativ diapazonul posibilităţilor operatorii în practica chirurgiei joncţiunii esofagogastrice, aceasta fi ind o tehnică mai menajantă de operaţie, care a redus semnifi cativ traumatismul manipulărilor chirurgicale.

Gastroesophageal refl ux disease (GERD) is currently the subject of special attention of clinicians, driven by high global incidence 5-10% of the population examined. In the period of 10 years (2000-2010) in the department of surgery CEM were treated 230 patients with GERD. Conservative treatment was applied to 200 patients in the study group. It was found that gastroesophageal refl ux recurrence one month after completion of conservative treatment occurred in 30% of cases, over 6 months - 80%. Radical solution of GERD is obtained using the surgical treatment with excellent and good remote results in over 80-90%. Conclusions. 1. In the absence of a lasting effect, medical treatment can be considered as a measure of preoperative preparation. 2. Implementation of endoscopic technique signifi cantly expanded the possibilities of surgery in gastroesofageal junction, this is the most developed technique in performing operations, which signifi cantly reduced trauma of surgical manipulation.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) в настоящее время является предметом особого внима- ния со стороны врачей, что связано с высоким уровнем мировой заболеваемости – 5-10% обследуемого насе- ления. В течение 10 лет (2000-2010), в клинике хирур- гии ФПК лечились 230 пациентов с ГЭРБ. Консервативное лечение принимали 200 пациен- тов из исследуемой группы. Было установлено, что рецидив гастроэзофагеального рефлюкса через месяц консервативного лечения был зарегистрирован в 30% случаев, через 6 месяцев – в 80% случаев. Радикальное решение ГЭРБ можно получить при помощи хирурги- ческого лечения с отличными и хорошими отдаленны- ми результатами более чем в 80-90% случаев. Выводы. 1. В случае отсутствия длительного эф- фекта, консервативное лечение может рассматривать- ся как этап предоперационной подготовки. 2. Внедре- ние эндоскопической техники значительно расшири- ло диапазон хирургических вмешательств в области желудочно-пищеводного соединения; эта техника яв- ляется более щадящей, что позволяет значительно со- кратить травматичность хирургических манипуляций.