Balada familială: semnificații etice și estetice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
584 8
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-26 01:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
398.87+821.135.1-144(478).09 (1)
Folklore in the strict sense (730)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (2126)
SM ISO690:2012
BUTNARU, Tatiana. Balada familială: semnificații etice și estetice. In: Philologia, 2020, nr. 5-6(311-312), pp. 127-132. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Balada familială: semnificații etice și estetice

The family ballad: ethical and aesthetic significance

CZU: 398.87+821.135.1-144(478).09

Pag. 127-132

Butnaru Tatiana
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

The article interprets certain problems dealing with family ballad – a folkloric genre which presents an indisputable interest and manifest itself as a generalized embodiment of the human experience. It reflects the human relation in accordance with the deep layers of popular mentality and offers certain patterns of cohabitation in human society. The picture of folkloric characterology deepens the field of familiar life, highlights life situations, reasons for wide circulation, patterns of thought and general-human values circumscribed in their fundamental aspect

În articolul de faţă şi-a găsit expresie interpretarea anumitor probleme din sfera baladei familiale, o specie folclorică, care prezintă un indiscutabil interes şi se manifestă drept o întruchipare generalizată a experienţei omeneşti, vizează relaţiile umane în corespundere cu straturile arhaice ale mentalităţii populare, oferă anumite modele de conveţuire în societatea omenească. Tabloul caracterologiei folclorice aprofundează diferite tipuri de subiecte, ce ţin de domeniul vieţii private, evidenţiază situaţii de viaţă, motive de largă circulaţie, tipare de gândire şi valori general-umane circumsrise în aspectele lor fundamentale.

Cuvinte-cheie
novelistic epos, fantastico-mythological context, narrative creations, mythical functionality, narrative motifs, aesthetic value, popular ethics,

epos nuvelistic, context fantastico-mitologic, creaţii narative, funcţionalitate mitică, motive nuvelistice, valoare estetică, etică populară