Migrația internațională și impactul ei asupra criminologiei
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
47 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.915 (33)
Criminology. Criminal sciences. Criminalistics (545)
SM ISO690:2012
PRAPORŞCIC, Valeria; TIGHINEANU, Alexandra. Migrația internațională și impactul ei asupra criminologiei. In: Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate. 17 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de științe penale și criminologie aplicată, 2020, pp. 127-136. ISBN 978-9975-3314-2-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie 2020
Conferința "Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie "
Chişinău, Moldova, 17 octombrie 2020

Migrația internațională și impactul ei asupra criminologiei

International migration and its impact on criminology


CZU: 343.915
Pag. 127-136

Praporşcic Valeria, Tighineanu Alexandra
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2020


Rezumat

Migrația populației este un fenomen social ce are atât efecte pozitive, cât și negative, totuși acesta în ultimul deceniu a devenit o problem gravă pentru Republica Moldova,întru-cât jumătate din populația aptă de muncă este plecată peste hotare. Acest fenomen social este un factor de influență nu doar socio-economic, dar și criminologic. Efectele migrației se atestă în special asupra traficului de persoane, delicvența juvenilă cît și violența în familie. Cu toate că aparent pare a nu fi nici o legătura între acestea, de facto este o strânsă interdependență. De exemplu o adevărată preocupare globală este considerate a fi contrabanda cu migranți, care afectează un număr mare de țări ca punct de plecare, zonă de tranzit sau destinație finală. Cu toate acestea legislația după părarea noastră încă trebuie îmbunățășită la acest capitol. Un alt efect negativ al migrației îl atestăm și asupra minorilor, care fiind lipsiți de grijă și ocrotire părintească pot deveni ușor influențabili de un mediu greșit, prieteni, devenind criminali.

Population migration is a social phenomenon that has both positive and negative effects, however, in the last decade it has become a serious problem for the Republic of Moldova, as half of the able-bodied population has gone abroad. This social phenomenon is a factor of influence not only socio-economically, but also criminologically. The effects of migration are particularly evident on human trafficking, juvenile delinquency and domestic violence. Although there seems to be no connection between them, there is a close de facto interdependence. For example, a real global concern is considered migrant smuggling, which affects a large number of countries as a point of departure, transit area or final destination. However, in our opinion, the legislation still needs to be improved in this regard. We are also witnessing another negative effect of migration on minors, who, being deprived of parental care and protection, can easily become influenced by the wrong environment, friends, becoming criminals.

Cuvinte-cheie
criminalitatea juvenilă, traficul de personae, migraţia, fenomen social,

juvenile delinquency, human trafficking, migration, social phenomenon