Epilepsiile la copilul cu paralizie cerebrală spastică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
236 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-12 17:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.853-953.2-07-085 (1)
Neurology. Neuropathology. Nervous system (568)
SM ISO690:2012
CUZNEȚ, Ludmila; HADJIU, Svetlana; CĂLCÎI, Cornelia; FEGHIU, Ludmila; GRÎU, Corina; REVENCO, Ninel. Epilepsiile la copilul cu paralizie cerebrală spastică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 3(67), pp. 83-90. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011

Epilepsiile la copilul cu paralizie cerebrală spastică

Epilepsies in children with spastic cerebral paralysis.

Эпилепсии у детей с спастическим церебральным параличом


CZU: 616.853-953.2-07-085
Pag. 83-90

Cuzneț Ludmila12, Hadjiu Svetlana12, Călcîi Cornelia21, Feghiu Ludmila13, Grîu Corina1, Revenco Ninel12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Centrul Naţional de Epileptologie
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2020


Rezumat

Introducere. Epilepsia, una dintre cele mai răspândite afecţiuni ale creierului la copil, fiind o patologie cronică, deseori este asociată cu Paralizie cerebrală (PC). Ambele reprezintă cauze comune de invalidizare şi mortalitate ale copiilor. Scopul studiului: Aprecierea tipului crizelor epileptice și particularităților tratamentului epilepsiei la copiii cu PC spastică, cu scop de ameliorare a calității vieții acestor copii. Materiale şi metode. Studiu prospectiv (a. 2017-2019) pe un lot de 54 copii (vârsta cuprinsă între 2 şi 5 ani) diagnosticaţi cu PC, dintre care au fost selectați 28 de copii (52%), cu Epilepsie pe fondal de PC spastică, formele: spastică bilaterală (17 cazuri – 60,7%) și unilaterală (11 – 39,3%), cu diverse tipuri de accese convulsive. Au fost excluși din studiu copiii cu convulsii febrile. Examinări: electroencefalografice (EEG) şi imagistice prin rezonanță magnetică nucleară cerebrală (RMN). Rezultate. Au fost înregistrate următoarele tipuri de convulsii: focale – 64,3%, generalizate – 28,6%, polimorfe – 7,1%. Modificări EEG: focale (40,9%), focale cu extindere bilaterală (23,4%); generalizate (25%), inclusiv hipsaritmie (3,6%); mixte (7,1%). RMN: atrofie corticală (21,4%), formațiuni chistice de diverse dimensiuni: unilaterale (46,4%) și bilaterale (14,3%); leucomalacie periventriculară (10,7%), porencefalie (3,6%), anomalii de dezvoltare ale creierului (3,6%). Rezultate pozitive în tratament prin: monoterapie (57,2%), biterapie (32,1%) și politerapie (10,7%). Concluzii. Epilepsia are un debut precoce la copiii cu PC spastică, frecvent fiind asociată cu crize epileptice, cel mai des acestea au debut focal. Ele se pot transforma în crize focale bilaterale, dar mai rar crizele pot avea extindere și debut generalizat, fiind asociate cu diverse anomalii structurale ale creierului. Răspunsul la tratament fiind corelat cu severitatea afectării creierului, deseori necesitând control cu unul sau mai multe preparate anti-epileptice. Tratamentul incorect influenţează negativ neuro-dezvoltarea.

Introduction. Epilepsy, one of the most common brain diseases in children, being a chronic pathology, is often associated with Cerebral Palsy (CP). Both are common causes of disability and child mortality. Aim of the study: Assessment of the type of epileptic seizures and the peculiarities of the treatment of epilepsy in children with spastic CP, in order to improve the quality of life of these children. Materials and methods. Prospective study (2017-2019) on a group of 54 children (aged between 2 and 5 years) diagnosed with CP, from which 28 children (52%) were selected, with Epilepsy on the background of spastic CP, forms: bilateral spastic (17 cases - 60,7%) and unilateral (11 – 39,3%), with various types of seizures. Children with febrile seizures were excluded from the study. Examinations: electroencephalographic (EEG) and brain magnetic resonance imaging (MRI). Material and methods: The following types of convulsions were registered: focal – 64,3%, generalized – 28,6%, polymorphic – 7,1%. Modified EEG: focal lengths (40,9%), focal lengths with bilateral extension (23,4%); generalized (25%), including hypsarrhythmia (3,6%); mixed (7,1%). MRI: cortical atrophy (21,4%), cystic formations of various sizes: unilateral (46,4%) and bilateral (14,3%); periventricular leukomalacia (10,7%), porencephaly (3,6%), brain development abnormalities (3,6%). Positive results in treatment through: monotherapy (57,2%), biotherapy (32,1%) and polytherapy (10,7%). Conclusions. Epilepsy has an early onset in children with spastic CP, frequently being associated with epileptic seizures, most often with focal onset. These can turn into bilateral focal crises, but less often crises can have generalized extension and onset, being associated with various structural abnormalities of the brain. The response to treatment is correlated with the severity of the brain damage, often requiring control with one or more antiepileptic drugs. Improper treatment negatively influences neurodevelopment

Введение. Эпилепсия, одно из самых распространенных заболеваний головного мозга у детей, являясь хронической патологией, часто ассоциируется с церебральным параличом (ДЦП). Обе являются частыми причинами инвалидности и детской смертности. Цель: оценка типа эпилептических припадков и особенностей лечения эпилепсии у детей со спастическим ДЦП с целью улучшения качества жизни этих детей. Материалы и методы. Проспективное исследование (2017-2019 гг.) группы 54 детей (в возрасте от 2 до 5 лет) с диагнозом ДЦП, из которых было отобрано 28 детей (52%), с эпилепсией на фоне спастического ДЦП, формы: двусторонняя спастическая (17 случаев - 60,7%) и односторонняя (11 случаев - 39,3%), с различными типами приступов. Дети с фебрильными судорогами были исключены из исследования. Обследования: электроэнцефалографическое (ЭЭГ) и магнитно-ядерный резонанс (МРТ) головного мозга. Результаты: Регистрировались следующие виды судорог: очаговые - 64,3%, генерализованные - 28,6%, полиморфные - 7,1%. ЭЭГ: фокальные изменения (40,9%), фокальные с двусторонним распространением (23,4%); генерализованные (25%), включая гипс аритмию (3,6%); смешанные (7,1%). МРТ: атрофия коры головного мозга (21,4%), кистозные образования разного размера: односторонние (46,4%) и двусторонние (14,3%); перивентрикулярная лейкомаляция (10,7%), порэнцефалия (3,6%), аномалии развития мозга (3,6%). Положительные результаты в лечении: монотерапия (57,2%), биотерапия (32,1%) и поли терапия (10,7%). Выводы. Эпилепсия имеет раннее начало у детей со спастическим ДЦП, часто ассоциируется с эпилептическими припадками с очаговым началом. Они могут переходить в двусторонние фокальные припадки, но реже припадки могут иметь генерализованное распространение и начало, будучи связанными с различными структурными аномалиями мозга. Ответ на лечение коррелирует с тяжестью поражения головного мозга, часто требуя контроля с помощью одного или нескольких противоэпилептических препаратов. Неправильное лечение отрицательно влияет на нервное развитие.

Cuvinte-cheie
epilepsie, paralizie cerebrală, spastică, Tratament,

epilepsy, cerebral palsy, spasticity, treatment,

эпилепсия, детский церебральный паралич, спастичность, лечение