Genetic diversification of Salvia sclarea L. quality by increasing the storage capacity of the essential oil
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
275 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-01 08:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.949.27:575.1:547.913 (1)
Systematic botany (697)
General genetics. General cytogenetics (350)
Organic chemistry (363)
SM ISO690:2012
GONCEARIUC, Maria; BALMUSH, Zinaida; COTELEA, Ludmila. Genetic diversification of Salvia sclarea L. quality by increasing the storage capacity of the essential oil. In: Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii. 2016, nr. 1(32), pp. 29-36. ISSN 1454-6914.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Numărul 1(32) / 2016 / ISSN 1454-6914

Genetic diversification of Salvia sclarea L. quality by increasing the storage capacity of the essential oil

Diversificarea bazei genetice a calităţii la Salvia sclarea L. prin creşterea capacităţii de acumulare a uleiului esenţial.

CZU: 582.949.27:575.1:547.913

Pag. 29-36

Gonceariuc Maria, Balmush Zinaida, Cotelea Ludmila
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2020


Rezumat

Genetic diversity of the quality in S. sclarea and development of genotypes with enhanced essential oil (EO) content have been conducted using the varieties of hybrid origin Ambra Plus (AP) and Nataly Clary (NC), both characterised by manifestation of fixed heterosis in a number of quantitative traits, including the content of EO. One hundred and twenty four inbred S2 lines in the second year of vegetation not affected by degeneration through inbreeding have been developed and assessed through forced pollination. The findings show that the improvement of quality and the development of new genotypes with extremely high content of EO supported by the valuable quantitative traits through inbreeding in S. sclarea are efficient, the inbreeding provoking phenotypic, genotypic segregation of complex hybrid populations into a wide range of genotypes, some of them being promising. The phenotype of the inbred lines derived from the studied varieties is diversified, attesting genetic segregations expressed in the diversity of the values of quantitative trait indices such as plant height, inflorescence length and structure and in the content of EO supported by these traits. Along with the inbred lines in which the content of essential oil is lower than that in the lines they originate from, lines have been produced with enhanced (1.001-1.350%) and very enhanced (1.351-1.958%) content, the latter ones making 11% of the lines derived from AP and 7% of the total number of the lines derived from NC. Inbreeding causes phenological changes: the S2 inbred lines fall into early-, mid- and late-ripening that constitutes 24, 48, 28%, respectively, in the lines derived from AP and 33% in each group of the lines derived from NC. The inbred lines with enhanced, very enhanced content of EO are valuable genotypes in view of the improvement of raw material quality and the increase of the productivity of S. sclarea cultivars.

Diversificarea genetică a calităţii la S. sclarea şi crearea genotipurilor cu conţinut ridicat de ulei esenţial s-a efectuat cu concursul soiurilor de provenienţă hibridă Ambra Plus (AP) şi Nataly Clary (NC), ambele caracterizându-se prin manifestarea heterozisului fixat la un şir de caractere cantitative, inclusiv, la conţinutul de ulei esenţial (UE). Prin polenizări forţate au fost create, evaluate 124 linii consangvinizate S2 în anul al doilea de vegetaţie neafectate de degenerarea prin consangvinizare. Rezultatele obţinute demonstrează că îmbunătăţirea calităţii, crearea genotipurilor cu conţinut foarte ridicat de UE susţinut de caractere cantitative valoroase, prin metoda consangvinizări la S. sclarea este efectivă, consangvinizarea provocând segregarea fenotipică, genotipică a populaţilor hibride complexe într-o gamă largă de genotipuri, unele din acestea fiind foarte perspective. Fenotipul liniilor consangvinizate derivate de la soiurile AP şi NC, este diversificat, atestându-se şi segregări genetice exprimate în diversificarea valorilor indicilor caracterelor cantitative, cum ar fi talia plantei, lungimea, structura inflorescenţei cât şi a conţinutului de UE, susţinut de aceste caractere. De rând cu linii consangvinizate la care conţinutul de UE este mai jos de cât la soiurile de la care provin, s-au obţinut linii cu conţinut ridicat (1.001-1.350 %(s.u.) şi foarte ridicat (1.351-1.958% (s.u), ultimele constituind 11% linii derivate de la soiul AP şi 7% din numărul total de linii obţinute de la soiul NC. În rezultatul consangvinizărilor au loc şi schimbări fenologice: liniile consangvinizate S2, obţinute se împart în 3 grupe de maturizare: timpurii, medii şi tardive, care constituie 24, 48 şi 28%, respectiv, la liniile derivate de la soiul AP şi câte 33% în fiecare grup la liniile derivate de la soiul NC. Liniile consangvinizate cu conţinut ridicat şi foarte ridicat de UE sunt genotipuri valoroase în vederea îmbunătăţirii calităţii materiei prime, ridicării randamentului soiurilor de S. sclarea.

Cuvinte-cheie
Salvia sclarea, genotype, inbred lines, essential oil,

Salvia sclarea, genotip, linii consagvinizate, ulei esenţial