Un fenomen al culturii digitale: internet-memele
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
572 32
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-01 22:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’42:004.738.5 (1)
Linguistics and languages (4301)
Computer communication. Computer networks (368)
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Elena. Un fenomen al culturii digitale: internet-memele. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2020, nr. 2, pp. 89-96. ISSN 2587-3695.
10.5281/zenodo.3978103
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Un fenomen al culturii digitale: internet-memele

A phenomenon of digital culture: the internet-memes

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3978103
CZU: 81’42:004.738.5

Pag. 89-96

Ungureanu Elena
 
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
 
Disponibil în IBN: 21 august 2020


Rezumat

Omul, ca ființă biologică, e impregnat de cultură (e „animal metaforizant”, deci animal cultural, după Lucian Blaga). Dar ceea ce ne face diferiți (de animale) este capacitatea noastră de a imita permanent. Mema (termen introdus de biologul evoluționist Charles Dawkins) este unitatea de informație culturală care se transmite, prin imitație, de la un om la altul. Transmiterea culturală este analoagă cu transmiterea genetică. Nu toate genele care se pot replica reușesc să o facă, tot astfel, doar unele meme din fondul memetic (genom) au un succes mai mare de reproducere. Memele populează atât realitatea, cât și virtualitatea. Într-o lume digitală, memele se pot reproduce cu o fidelitate foarte înaltă, păstrându-și forma exactă sau modificată, prin cicluri de viață, mai mult decât genele. Internetmemele sunt forme ale culturii digitale, apărute odată cu tehnologiile moderne, care facilitează puternic reproducerea acestora. Hypertextul, unitatea fundamentală a comunicării pe web, este spațiu, limbaj și mod de existență în care evoluția fenomenului internet-memelor se află în plină ascendență.

Man, as a biological being, is impregnated with culture (he is a „metaphorical animal”, so a cultural animal, according to Lucian Blaga). But what makes us different (from animals) is our ability to constantly imitate. The meme (a termin traduced by evolutionary biologist Charles Dawkins) is the unit of cultural information that is transmitted, through imitation, from one person to another. Cultural transmission is analogous to genetic transmission. Not all genes that can replicate manage to do so, just as some memes in the memetic background (genome) are more successful in reproduction. Memes populate both reality and virtuality. In a digital world, memes can be reproduced with very high fidelity, keeping their exact or modified shape, through life cycles, longer than genes. The internet memes are forms of digital culture, along with modern technologies, which greatly facilitate their reproduction. The hypertext, a fundamental unit of web communication, is a space, language and way of life in which the evolution of the phenomen on of the internet-memes is in full swing.

Cuvinte-cheie
memă, genă, genom, tehnomemă, temă, internet-memă, informație culturală, hypertext, biotext, cultură digitală, replicabilitate,

meme, Gene, genome, technomeme, theme, internet-meme, cultural information, hypertext, biotext, digital culture, replicability