Arta heraldică. Repere teoretice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
245 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-21 11:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
929.6(498+478) (1)
Heraldry (37)
SM ISO690:2012
ANDRIEŞ-TABAC, Silviu. Arta heraldică. Repere teoretice. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2020, nr. 2, pp. 65-88. ISSN 2587-3695.
10.5281/zenodo.3978097
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Arta heraldică. Repere teoretice

Heraldic art. Theoretical aspects


DOI: 10.5281/zenodo.3978097
CZU: 929.6(498+478)
Pag. 65-88

Andrieş-Tabac Silviu
 
Aparatul Preşedintelui RM
 
Disponibil în IBN: 21 august 2020


Rezumat

În epoca heraldicii vii, noțiunea de „artă heraldică” acoperea meseria heraldului în toate manifestările ei legate de steme. Ulterior i s-au adăugat alte două înțelesuri: „arta de a compune o stemă” și „arta de a desena o stemă”. După explicarea celor trei sensuri, autorul urmărește evoluția heraldicii ca artă aplicată în Europa, limitele impuse creației artistice de știința blazonului, de materialul pe care se realizează imaginea concretă și de instrumentele de lucru ale artistului. Cu referire la arta heraldică românească, se arată că aceasta a fost prezentă în spațiul românesc de la descălecarea Țărilor Române și a fost sincronizată cu modelele și modele de epocă din țările cu instituții heraldice organizate, cu care românii au intrat în contact politic, economic sau cultural. Odată cu unificarea statală a românilor, s-au creat premisele pentru apariția unei școli naționale de heraldică mai întâi pe segmentul științific, iar din a doua jumătate a secolului al XX-lea și pe cel artistic.

In the age of living heraldry, the notion of „heraldic art” covered the profession of the herald in all its manifestations related to coats of arms. Later, two other meanings were added: „the art of composing a coat of arms” and „the art of drawing a coat of arms”. After explaining the three meanings, the author follows the evolution of heraldry as an applied art in Europe, the limits imposed on artistic creation by the science of heraldry, the material on which the concrete image is made and the artist’s working tools. With reference to the Romanian heraldic art, it is shown that it was present in the Romanian space since the origins of Romanian States and was synchronized with the models and the fashion of the time from the countries with organized heraldic institutions, with which the Romanians had political, economic or cultural contacts. After the state unification of the Romanians, the premises for the appearance of a national school of heraldry were created: first on the scientific segment, and from the second half of the twentieth century on the artistic one.

Cuvinte-cheie
heraldică, stemă, artă plastică, artă heraldică, autor, pictor heraldic, România, Republica Moldova,

heraldry, coat of arms, plastic art, heraldic art, author, heraldic painter, Romania, Republic of Moldova