Техника женского классического танца первой половины ХХ века
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
204 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-24 13:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.82-055.2.03 (1)
Theatre. Stagecraft. Dramatic performances (372)
SM ISO690:2012
КАСИАН, Татьяна. Техника женского классического танца первой половины ХХ века. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 138-142. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Техника женского классического танца первой половины ХХ века

Tehnica dansului clasic feminin din prima jumătate a secolului

The technique of the female classical dance of the first half of the 20th century


CZU: 792.82-055.2.03
Pag. 138-142

Касиан Татьяна
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Disponibil în IBN: 20 august 2020


Rezumat

Статья посвящена рассмотрению эволюции женского классического танца в пространстве культуры России и стран Европы первой половины ХХ века. В ней подробно рассматривается распространение русской школы женского классического танца на Запад и ее влияние на дальнейшее развитие балетного искусства в европейских странах. Периодом наибольшего подъема считаются 1909-1939 годы. Именно в это время наблюдается подлинный расцвет всех составляющих балетного искусства – хореографии, музыки, драматургии, изобразительного искусства. В данный период произошло пространственное распространение достижений русского балета, их воспроизводство, а также синтез другими школами балета. Отправной точкой стала эмиграция танцовщиков и балетмейстеров из России.

În articol se urmăreşte evoluţia dansului clasic feminin în spaţiul cultural al Rusiei şi al ţărilor europene din prima jumătate a secolului XX. Articolul examinează în detaliu răspândirea în Occident a şcolii ruseşti de dans clasic feminin şi influenţa acesteia asupra dezvoltării continue a artei de balet în ţările europene. Perioada anilor 1909-1939 este considerată a fi de cea mai mare ascensiune. În acest timp, toate componentele artei baletului – coregrafia, muzica, dramaturgia, arta plastică – au cunoscut o înflorire autentică. Simultan, s-a produs o distribuţie spaţială a realizărilor baletului rus, reproducerea acestora, precum şi sinteza altor şcoli de balet. Faptul s-a datorat emigrării în masă a dansatorilor şi coregrafilor din Rusia.

The article aims at the evolution of the female classical dance in the cultural space of Russia and European countries in the first half of the twentieth century. The article examines in detail the spread in the West of the Russian school of the female classical dance and its influence on the continuous development of ballet art in European countries. The period of 1909-1939 is considered to be the highest rise. During this time, all the components of ballet art – choreography, music, drama, fine arts – experi nced a real flourishing. Simultaneously, there was a spatial distribution of the achievements of Russian ballet, their reproduction, as well as the synthesis of other ballet schools. This was due to the mass emigration of dancers and choreographers from Russia.

Cuvinte-cheie
женский классический танец, воспроизводство, пространственное распространение культурных достижений, деятельность эмигрантов первой волны,

dans clasic feminin, reproducere, distribuţie spaţială a realizărilor culturale, activitatea emigranţilor din primul val,

female classical dance, Reproduction, spatial distribution of cultural achievements, the activity of first wave emigrants