Методологічний плюралізм у сучасній парадигмі правового пізнання як засада дослідження адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
749 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-05 23:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.95 (348)
Electoral law. Voting. Electoral systems (1245)
SM ISO690:2012
ЛАВРЕНЮК, Юрій. Методологічний плюралізм у сучасній парадигмі правового пізнання як засада дослідження адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України. In: Jurnalul juridic national: teorie şi practică, 2020, nr. 2(42), pp. 112-116. ISSN 2345-1130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Numărul 2(42) / 2020 / ISSN 2345-1130

Методологічний плюралізм у сучасній парадигмі правового пізнання як засада дослідження адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України

Methodological pluralism in the current paradigm of legal knowledge as a basis for the investigation of administrative and legal supply of economic interests of Ukraine

Pluralismul metodologic în paradigma actuală a cunoașterii juridice ca bază pentru investigarea suplimentării administrative și juridice a intereselor economice din Ucraina

CZU: 342.95

Pag. 112-116

Лавренюк Юрій
 
Національний університет "Одеська юридична академія"
 
 
Disponibil în IBN: 22 aprilie 2020


Rezumat

Стаття присвячена розкриттю методологічного підходу до дослідження адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України з урахуванням сучасної парадигми праворозуміння, особливостей предмету дослідження, що передбачають його міждисциплінарний характер. Обґрунтовано, що дослідження сутності адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України (не тільки як категорії об’єктивної правової реальності, але й як напряму пізнання) передбачає використання комплексного методологічного підходу, оптимальне сумісне застосування методологічної бази суміжних галузей суспільної науки (філософія, філософія права, соціологія тощо), але – з урахуванням єдності адміністративно-правової мети призначення такого забезпечення у гуманітарному контексті як такої, що зумовлює методологічну єдність наукового пізнання.

The article is devoted to the disclosure of the methodological approach to the study of the administrative and legal support of the economic interests of Ukraine, taking into account the modern paradigm of law, features of the subject of study, which provide for its interdisciplinary nature. It is substantiated that the study of the essence of administrative and legal support of the economic interests of Ukraine (not only as a category of objective legal reality, but also as a direction of cognition) involves the use of a complex methodological approach, optimal compatible application of the methodological base of related branches of social science (philosophy, philosophy of law, sociology, etc.), but given the unity of the administrative-legal purpose of designating such provision in a humanitarian context as one that determines methodologies unity of scientifi c knowledge.

Articolul este dedicat dezvăluirii abordării metodologice a studierii sprijinului administrativ și juridic al intereselor economice ale Ucrainei, ținând cont de paradigma modernă a dreptului, caracteristici ale subiectului de studiu, care asigură caracterul său interdisciplinar. Se demonstrează că studiul esenței sprijinului administrativ și legal al intereselor economice ale Ucrainei (nu numai ca categorie de realitate juridică obiectivă, ci și ca direcție a cunoașterii) implică utilizarea unei abordări metodologice complexe, compatibile cu aplicarea bazei metodologice a ramurilor conexe ale științei sociale (fi lozofi e, fi losofi e de drept, sociologie etc.), dar având în vedere unitatea scopului administrativ-legal de a desemna o astfel de prevedere într-un context umanitar ca una care determină metodologiile unității științifi ce a cunoştinţor

Cuvinte-cheie
методологія, плюралізм, сучасна парадигма правового пізнання, економічні інтереси держави, адміністративно-правове дослідження,

methodology, pluralism, modern paradigm of legal knowledge, economic interests of the state, administrative and legal research,

metodologie, pluralism, paradigma modernă a cunoașterii juridice, interesele economice ale statului, cercetare administrativă și juridică